Kinderopvang 2012

Benieuwd naar de actualiteiten Kinderopvang 2012? Voor jou alles op een rijtje wat je moet weten over de actualiteiten in de kinderopvang 2012, met een samenvatting.

Actualiteiten kinderopvang 2012

Als je het hebt over de kinderopvang en ontwikkelingen in die branche kan je niet buiten de politiek om. Zeker nu de verkiezingen net achter de rug zijn en op Prinsjesdag de plannen voor 2013 zijn gepresenteerd.

Politieke ontwikkelingen In het kort komt het er op neer dat er flink bezuinigd gaat worden. Een van de grootste maatregelen is het niet langer uitbetalen van kinderopvangtoeslag aan mensen met een hoog inkomen en het verlagen van de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind.

Voor doelgroepouders (onder andere tienermoeders, studenten, inburgeraars en niet werkenden) verandert er ook het een en ander; zo zullen zij niet langer een toeslag kunnen aanvragen bij het UWV of de Gemeente en wordt het recht op kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het traject naar werk. De Brancheorganisatie Kinderopvang zal echter binnenkort een alternatief presenteren waarin een deel van de bezuinigingen niet nodig is.

Daarnaast heeft het ministerie van Sociale Zaken op 20 september bekend gemaakt dat steeds meer ouders, mogelijk onder druk van de bezuinigingen, er voor kiezen om hun kind thuis te houden. Vooral gastouders zien een daling van 6% in de vraag, bij kinderdagverblijven is dit 4% en op de Buitenschoolse Opvang ‘slechts’ 1%.

Voor sommige kinderdagverblijven betekend dit een uitval van 25%! Door de daling in vraag naar kinderopvang en de koppeling van het aanvraag van de kinderopvangtoeslag met gewerkte uren van de minst werkende partner is er een financiële meevaller ontstaan van 140 miljoen euro binnen de kinderopvang.

Er blijft dus hoop; zeker met een politiek landschap waarin twee politieke partijen domineren is er van alles mogelijk. Beide partijen delen de mening dat kinderopvang betaalbaar moet blijven voor werkende ouders. De PvdA wil dit door de inkomensdefinitie te veranderen en de VVD door bepaalde doelgroepen uit te sluiten van kinderopvangtoeslag.

Vast staat dat onder andere gezinnen met een tweede kind die gebruik maken van het kindgebonden budget zullen hier profijt van hebben. Ook zal er nog meer geïnvesteerd worden in VVE-gelden in de 37 grootste gemeenten.

Inspectie en gastouderopvang Verdere ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld het aanpassen van de convenantafspraken van de GGD waardoor kinderdagverblijven voor een deel op een andere manier zullen worden geïnspecteerd. De rapporten van de GGD van het kinderdagverblijf en gastouderopvang zijn altijd te bezichtigen op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Voor personeel die werkzaam is in de kinderopvang wordt er in 2016 een register kinderopvangpersoneel opgesteld. Tot die tijd wordt er vanaf maart 2013 gewerkt met continu screening van het personeel wat betekend dat personeel regelmatig een nieuw Verklaring Omtrent Gedrag moet overhandigen.

Naast het invoeren van het vierogenprincipe moet dit de kans op herhalingen van de Amsterdamse Zedenzaak verkleinen. Het vierogenprincipe betekend dat er minimaal twee pedagogisch medewerkers of stagiaires op een groep staan, bij een kleine organisatie kan dit bijvoorbeeld ook een camera zijn.

Mocht je nog zoeken naar een gastouder; op de website van kinderopvang.org kan je tegenwoordig naast kinderdagverblijven nu ook gastouders met elkaar vergelijken. Let bij het werken met een gastouderbureau er wel op dat je zelf de kinderopvangtoeslag ontvangt en niet gelijk overgemaakt wordt naar de organisatie, zodat je niet na het failliet gaan je geld ziet verdwijnen zoals dit jaar vele ouders is overkomen.

In 2012 zijn er tot en met september 52 grote en kleine kinderdagverblijven en twee grote gastouderbureaus failliet gegaan, in verhouding tot 7 in 2011.

Hallo Wereld Natuurlijk zijn er ook buiten de politiek om ontwikkelingen in de branche kinderopvang. Zo zal de eerste week van oktober bij veel kinderdagverblijven en BSO in het teken staan van Hallo Wereld; het thema van de kinderboekenweek 2012. (Voor)lezen kan al bij baby’s vanaf drie maanden en is goed voor de ontwikkeling van het kind.

Daarom zal er in de kinderopvang veel aandacht voor zijn door bijvoorbeeld voor te lezen of een uitje naar de bibliotheek. Ook thuis kan hier aandacht aan besteedt worden; zo kan het kinderboekenweekgeschenk gebruikt worden als ticket voor een museum.

De 10 belangrijkste dingen die je moet weten… Samenvattend kan je concluderen dat; Je altijd moet regelen dat kinderopvangtoeslag niet gelijk naar een organisatie over gemaakt worden in verband met faillissement.

Wel is het belangrijk dat je op tijd het kinderdagverblijf betaald; doordat het aantal wanbetalers is gestegen gaan ook meer kinderdagverblijven failliet.

De vraag naar kinderopvang gedaald is waardoor veel organisaties gedwongen zijn te bezuinigen op personeelskosten (80% van de kosten van een kinderdagverblijf).

Als je zoekt naar een gastouder de website kinderopvang.org hierbij kan helpen.

Je je zorgen maakt over het welzijn op het kinderdagverblijf / gastouder waar je je kinderen brengt je terecht kan bij het Landelijk Register Kinderopvang.

Veel kinderdagverblijven begin oktober aandacht zullen besteden aan de kinderboekenweek of dierendag.

In november is er de KindVak; een vakbeurs voor iedereen die werkt in de branche en de plek om bijvoorbeeld goedkoop aan slabbetjes, boeken en speelgoed te komen voor je eigen kind.

2013 vooral in het teken zal staan van nog meer bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag.

Het kindgebonden budget voor een tweede kind echter zal stijgen.

Personeel vanaf maart 2013 continu gescreend zal worden en binnenkort het vierogenprincipe ingevoerd zal worden om herhaling van de Amsterdamse zedenzaak te voorkomen.

11 jaar geleden

Hoe gaat het er voor mij uitzien? Mijn dochter wordt as 22 maanden, ik ben een alleenstaande ouder met een minimaal inkomen?