Algemene Voorwaarden

Ga je gebruik maken van Mamaplaats.nl, dan ben je akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. Lees deze daarom dan ook nauwkeurig door.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 23 mei 2018. Graag vragen wij extra aandacht van diegenen die content (blogtekst en/of plaatjes) plaatsen (particuliere gebruiker) op Mamaplaats.

Controleer altijd of er op de content die jij plaatst geen auteursrechten/intellectueel eigendom rust bij derden. Als dat het geval is, dan is het verboden om deze content te gebruiken. Met andere woorden, content die jij plaatst moet dus altijd rechtenvrij zijn. De verantwoordelijkheid voor het naleven hiervan ligt volledig bij jou (particuliere gebruiker). Jij verklaart bij accepteren van deze algemene voorwaarden en bij het plaatsen van content op Mamaplaats de rechthebbende te zijn van de tekst en beeld die jij plaatst. Tip: foto's die jij zelf hebt genomen of tekst die jijzelf hebt geschreven zijn natuurlijk altijd goed. Gebruik je foto's of teksten die je hebt gevonden op internet of anderzijds hebt verkregen, dan moet je controleren of je ze wel rechtenvrij zijn. Kan je dit niet vinden, dan kun je ze beter niet te gebruiken. Mamaplaats is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het door jou (particuliere gebruiker) onrechtmatig gebruiken / plaatsen van tekst of afbeeldingen op de website van Mamaplaats.nl.

Jij bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van door jouw geplaatste berichten.

Door het plaatsen van een bericht geef je Mamaplaats het recht om geplaatste berichten in andere publicaties te gebruiken, bijvoorbeeld op haar bijbehorende social media kanalen waarnaar toe op de website wordt verwezen. Wil je liever niet dat een bepaalde post wordt gebruikt, verzoek dan een exclusiviteit alleen voor de website door een mail te sturen naar info@mamaplaats.nl.

Toepasselijkheid:

A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Mamaplaats v.o.f. te Utrecht (verder te noemen “Mamaplaats”) te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

B. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: eenieder die gebruik maakt van de diensten van Mamaplaats; particuliere gebruiker: een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep; bedrijfsmatige gebruiker: een gebruiker handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep; berichten: door de gebruiker geplaatste tekst en/of beeldmateriaal op www.mamaplaats.nl. Hieronder worden mede begrepen advertenties en berichten op een weblog of forum onder beheer van Mamaplaats.

C. Deze algemene voorwaarden bestaan uit: 1. algemene voorwaarden; 2. bijzondere voorwaarden voor particuliere gebruiker; 3. bijzondere voorwaarden voor bedrijfsmatige gebruiker. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden van Mamaplaats wordt afgeweken.

D. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van welke gebruiker dan ook wordt door Mamaplaats uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens indien Mamaplaats daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

1. Algemene voorwaarden

Offerte, totstandkoming en wijziging overeenkomst

1.1 Aanbiedingen en offertes door Mamaplaats, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Mamaplaats of door feitelijke uitvoering komt een overeenkomst tot stand.

1.2 Wijzigingen van de overeenkomst binden Mamaplaats slechts voor zover deze schriftelijk door Mamaplaats zijn bevestigd c.q. feitelijk door Mamaplaats zijn uitgevoerd.

1.3 Mamaplaats is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging betreft van meer dan 10%, is de gebruiker gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

1.4 Alle prijzen voor bedrijfsmatige gebruikers zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt. Alle prijzen voor particuliere gebruikers zijn inclusief btw.

Uitvoering van de overeenkomst

1.5 Mamaplaats zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eis van goed vakmanschap uitoefenen. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschappen.

1.6 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van door hem geplaatste berichten. Door het plaatsen van een bericht geeft gebruiker Mamaplaats het eeuwigdurende recht om geplaatste berichten in andere publicaties te gebruiken, tenzij een redelijk belang van de gebruiker zich hiertegen verzet. Dit recht van Mamaplaats duurt voort ook nadat gebruiker de overeenkomst beëindigd heeft. Indien het bericht een advertentie betreft is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de conformiteit van de aangeboden producten en/of diensten met de inhoud van het bericht.

1.7 Het is de gebruiker verboden berichten of foto’s te plaatsen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde, de goede zeden, deze algemene voorwaarden of die inbreuk maken op rechten van derden. Daarnaast is het verboden een bericht te plaatsen dat naar het oordeel van Mamaplaats: a) beledigend, racistisch en/of discriminerend is; b) schade kan toebrengen aan derden; c) pornografisch van aard is; d) betrekking heeft op multi level marketing; e) uitsluitend een verwijzing naar een andere website betreft; f) betrekking heeft op affiliate en/of partner programma’s; g) betrekking heeft op kettingbrief en/of piramide constructies.

1.8 Mamaplaats behoudt zich het recht voor om een gebruiker die berichten plaatst die niet aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden voldoen, uit te sluiten en de berichten te wijzigen dan wel te verwijderen. Voor zover sprake is van mogelijk strafbaar handelen behoudt Mamaplaats zich tevens het recht voor aangifte te doen bij de daartoe bevoegde instantie.

Betaling

1.9 Indien en voor zover de gebruiker een bedrag verschuldigd is aan Mamaplaats gelden de volgende voorwaarden.

1.10 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.

1.11 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Mamaplaats aangewezen bank- of girorekening. Mamaplaats heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Mamaplaats, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Mamaplaats is ontvangen.

1.12 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de bedrijfsmatige gebruiker van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De gebruiker is aan Mamaplaats vanaf dat moment de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De particuliere gebruiker raakt in verzuim nadat Mamaplaats een betalingsherinnering heeft gestuurd en de particuliere gebruiker ook daarna nog niet betaald heeft.

1.13 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de gebruiker de wettelijk bepaalde incassokosten verschuldigd, ongeacht of Mamaplaats buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken.

1.14 Onverminderd de overige rechten van Mamaplaats in dit artikel, is de gebruiker jegens Mamaplaats, voor zover dat wettelijk toegestaan is, gehouden om buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden die Mamaplaats heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.

Intellectuele eigendomsrechten

1.15 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door Mamaplaats uitgegeven publicaties en andere informatieve producten, zoals de websites van Mamaplaats, berusten bij Mamaplaats. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van Mamaplaats mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Mamaplaats worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.

Overmacht

1.16 Indien naar het redelijk oordeel van Mamaplaats als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Mamaplaats zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

1.17 Indien Mamaplaats bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Aansprakelijkheid

1.18 Mamaplaats stelt middelen ter beschikking om gebruikers met elkaar in contact te brengen. Mamaplaats is hierbij geen partij en derhalve nimmer aansprakelijk ten aanzien van enige verplichting die uit een tussen gebruikers gesloten overeenkomst voortvloeit zoals de betaling, conformiteit, levering, garantie of klachtafhandeling.

1.19 Mamaplaats is, voor zover dat wettelijk toegestaan is, op geen enkele wijze aansprakelijk voor: a) de onbereikbaarheid van berichten op de website www.mamaplaats.nl; b) het onrechtmatig gebruik van www.mamaplaats.nl door derden. c) schade die voortvloeit uit het verlies van wachtwoord en/of gebruikersnaam door gebruiker; d) onjuistheden en/of onvolledigheden in geplaatste berichten; e) websites waarnaar www.mamaplaats.nl verwijst; f) het onrechtmatig gebruik van afbeeldingen op www.mamaplaats.nl door gebruikers.

1.20 De gebruiker vrijwaart Mamaplaats voor aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van tekortkomingen in berichten, afgeleverde producten en/of diensten, waaronder begrepen veiligheidsgebreken in de zin van de productaansprakelijkheidswetgeving, respectievelijk als gevolg van handelen of nalaten van de gebruiker of diens hulppersoon.

1.21 Mamaplaats is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de gebruiker ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van Mamaplaats in de nakoming van de overeenkomst lijdt, indien die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mamaplaats. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade voor bedrijfsstagnatie is Mamaplaats nimmer aansprakelijk.

1.22 De totale aansprakelijkheid van Mamaplaats wegens een eventuele toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen Mamaplaats en de gebruiker zal, voor zover dat wettelijk toegestaan is, in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw).

1.23 Mamaplaats is, voor zover dat wettelijk toegestaan is, niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de gebruiker zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

Reclames

1.24 Eventuele klachten omtrent een door Mamaplaats geleverde dienst, dienen terstond door de gebruiker aan Mamaplaats schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 8 dagen na de levering zijn verstreken, kan door de bedrijfsmatige gebruiker niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd.

Ontbinding en beëindiging

1.25 De gebruiker wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, en niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

1.26 Ingeval van verzuim van de gebruiker is Mamaplaats gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de gebruiker en/of het door de gebruiker eventueel aan Mamaplaats verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.

Verwerking persoonsgegevens

1.27 In het kader van de dienstverlening, uitvoering van haar activiteiten, of wanneer u anderszins contact heeft met Mamaplaats, legt Mamaplaats gegevens vast. Dit gebeurt alleen wanneer u toestemming hiervoor geeft. Deze toestemming geeft u door de cookies te accepteren (Zie ook ons Privacy- en cookiebeleid). Daarnaast geeft u toestemming wanneer u zich registreert en dus een profiel op onze site aanmaakt. De gegevens betreffen persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor de dienstverlening en voor de uitvoering van via Mamaplaats gesloten overeenkomsten. De gegevens kunnen verder na analyse worden gebruikt door Mamaplaats en, indien u daar toestemming voor gegeven heeft in het voorkomende geval ook door haar partners en zorgvuldig geselecteerde bedrijven (derden) om u per post, telefoon, sms, e-mail en/of andere media op de hoogte te houden van interessante informatie, activiteiten, nieuws, aanbiedingen en dergelijke.

Mamaplaats is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens die worden verzonden, bewerkt en verwerkt met als doel:

  • dienstverlening en uitvoering van via Mamaplaats gesloten overeenkomsten

  • aanbiedingen te doen in de vorm van bijvoorbeeld relevante advertenties

  • in contact met u komen t.b.v. winacties en testpanels alsmede technische vragen

  • nieuwsbrieven te sturen (waarvoor toestemming gegeven moet worden. Uitschrijven kan via de link in de e-mail of via de instellingen in het profiel van de gebruiker)

  • analyse om de website en andere technologieën te optimaliseren, alsmede onderhoud en beveiliging hiervan

Mamaplaats treft passende maatregelen om persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Mamaplaats zal medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de per 25 mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze partners en derden (aan wie u toestemming heeft verleend) hebben verklaard zich te houden aan de Code e-mail en de privacyregelgeving alsmede de per 25 mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u niet wilt dat we uw gegevens verwerken betekent dat op Mamaplaats dat u uw profiel moet verwijderen. Dat kan door een mailtje te sturen naar info@mamaplaats.nl. Automatisch worden al uw gegevens verwijderd. Mocht u slechts bepaalde instellingen willen wijzigen kunt u uw eigen gegevens in instellingen bewerken.

Mamaplaats bewaart alle gegevens zolang de gebruiker niet aangeeft de gegevens te willen verwijderen. De gegevens blijven zolang Mamaplaats bestaat in de huidige vorm of in een nieuwe vorm. Mocht de eigenaar van Mamaplaats veranderen blijven de gegevens bestaan en worden deze overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Uitzondering op het bewaartermijn is de nieuwsbrief. Wanneer na 2 jaar de nieuwsbrieven door een gebruiker niet geopend worden wordt deze gebruiker verwijderd uit de mailing.

Geschillen en toepasselijk recht

1.28 Op een met Mamaplaats gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

1.29 Alle geschillen, direct of indirect voortvloeiende uit of betrekking hebbende op deze overeenkomst worden in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde (kanton)rechter te Utrecht. Voor zover deze rechter, ingeval van een overeenkomst met een particuliere gebruiker niet relatief bevoegd is, dan is die gebruiker gerechtigd om binnen één maand nadat Mamaplaats zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.

2. Voorwaarden voor particuliere gebruiker

Aanmelden

2.1 De particuliere gebruiker dient zich via www.mamaplaats.nl aan te melden alvorens berichten geplaatst kunnen worden op www.mamaplaats.nl. De particuliere gebruiker kan na aanmelding kosteloos berichten plaatsen op de site www.mamaplaats.nl.

2.2 De particuliere gebruiker dient ervoor zorg te dragen dat de door hem verstrekte gegevens met betrekking tot de aanmelding te allen tijde volledig en naar waarheid ingevuld zijn.

2.3 Het is een particuliere gebruiker niet toegestaan zich meer dan éénmaal aan te melden.

2.4 De particuliere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het gekozen wachtwoord en de gebruikersnaam.

2.5 Indien een particuliere gebruiker akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden dient de gebruiker zich te houden aan auteursrechten. Mamaplaats is, tenzij de wet zich hiertegen verzet, op geen enkele wijze aansprakelijk voor het onrechtmatig gebruik van afbeeldingen met auteursrecht die op www.mamaplaats.nl worden gebruikt door particuliere gebruikers. De verantwoordelijkheid ligt bij de particuliere gebruiker. De gebruiker verklaart rechthebbende van gebruikte tekst en beeld te zijn en dat hij of zij deze content mag publiceren.

2.6 Mamaplaats mag ten allertijden de content van een plaatser aanpassen en/of verwijderen.

Advertenties plaatsen

2.6 De particuliere gebruiker kan na aanmelding advertenties betreffende tweedehands producten plaatsen.

2.7 Het is niet toegestaan een product gelijktijdig in meerdere advertenties op www.mamaplaats.nl aan te bieden. Hieronder wordt tevens begrepen het plaatsen van producten met soortgelijke kenmerken en/of eigenschappen.

2.8 Een bod op een advertentie geldt niet als bindend. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de particuliere gebruiker en de bieder uitdrukkelijk overeenstemming bereiken, waarbij Mamaplaats geen partij is.

Prijsvragen en acties

2.9 Ingeval van acties en prijsvragen geldt: a) dat voor deelname aanmelding via www.mamaplaats.nl vereist is; b) dat medewerkers van Mamaplaats en prijsvraag-adverteerders uitgesloten zijn; c) dat deelnemers meerderjarig moeten zijn; d) dat inzendingen eigendom van Mamaplaats worden; e) dat aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze; f) dat de maandelijkse winnaars worden gecommuniceerd op www.mamaplaats.nl; g) dat prijzen worden verzonden naar het bij aanmelding opgegeven adres, op voorwaarde dat dit een Nederlands (post)adres betreft; h) dat over de uitslag van prijsvragen en acties niet kan worden gecorrespondeerd; i) de aanbieder handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen, klein promotioneel kansspel.

3. Voorwaarden voor bedrijfsmatige gebruiker

3.1 De bedrijfsmatige gebruiker kan tegen betaling advertenties plaatsen.

3.2 De bedrijfsmatige gebruiker met een online winkel is zelf verantwoordelijk voor de procedure en afhandeling van een bestelling. Hieronder wordt mede, maar niet uitsluitend, de bestelprocedure, de verwerking van persoonsgegevens en de afhandeling van de bestelling, de betaling en garantie en het naleven van overige wettelijke verplichtingen verstaan.

3.3 De bedrijfsmatige gebruiker zonder online winkel krijgt, net als de koper, van Mamaplaats een reserveringsnummer. Met behulp van dit reserveringsnummer kunnen de bedrijfsmatige gebruiker en de koper een overeenkomst sluiten. Mamaplaats is daarbij geen partij.

Algemene Voorwaarden: 2014

Toepasselijkheid

A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Mamaplaats v.o.f. te Utrecht (verder te noemen “Mamaplaats”) te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

B. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: eenieder die gebruik maakt van de diensten van Mamaplaats; particuliere gebruiker: een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep; bedrijfsmatige gebruiker: een gebruiker handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep; berichten: door de gebruiker geplaatste tekst en/of beeldmateriaal op www.mamaplaats.nl. Hieronder worden mede begrepen advertenties en berichten op een weblog of forum.

C. Deze algemene voorwaarden bestaan uit: 1. algemene voorwaarden; 2. bijzondere voorwaarden voor particuliere gebruiker; 3. bijzondere voorwaarden voor bedrijfsmatige gebruiker. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken.

D. Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden die door de gebruiker van toepassing worden verklaard, behoudens indien Mamaplaats daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

Algemene voorwaarden

Offerte, totstandkoming en wijziging overeenkomst

1.1 Aanbiedingen en offertes door Mamaplaats, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Mamaplaats of door feitelijke uitvoering komt een overeenkomst tot stand.

1.2 Wijzigingen van de overeenkomst binden Mamaplaats slechts voor zover deze schriftelijk door Mamaplaats zijn bevestigd c.q. feitelijk door Mamaplaats zijn uitgevoerd.

1.3 Mamaplaats is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging betreft van meer dan 10%, is de gebruiker gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

1.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt.

Uitvoering van de overeenkomst

1.5 Mamaplaats zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eis van goed vakmanschap uitoefenen. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschappen.

1.6 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de berichten. Geplaatste berichten kunnen door Mamaplaats in andere publicaties worden gebruikt. Indien het bericht een advertentie betreft is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de conformiteit van de aangeboden producten en/of diensten met de inhoud van het bericht.

1.7 Het is de gebruiker verboden berichten of foto’s te plaatsen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde, de goede zeden, deze algemene voorwaarden of die inbreuk maken op rechten van derden. Daarnaast is het verboden een bericht te plaatsen dat naar het oordeel van Mamaplaats: a) beledigend, racistisch en/of discriminerend is; b) schade kan toebrengen aan derden; c) pornografisch van aard is; d) betrekking heeft op multi level marketing; e) uitsluitend een verwijzing naar een andere website betreft; f) betrekking heeft op affiliate en/of partner programma’s; g) betrekking heeft op kettingbrief en/of piramide constructies.

1.8 Mamaplaats behoudt zich het recht voor om een gebruiker die berichten plaatst die niet aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden voldoen, uit te sluiten en de berichten te wijzigen dan wel te verwijderen. Voor zover sprake is van mogelijk strafbaar handelen behoudt Mamaplaats zich tevens het recht voor aangifte te doen bij de daartoe bevoegde instantie.

Betaling

1.9 Indien en voor zover de gebruiker een bedrag verschuldigd is aan Mamaplaats gelden de volgende voorwaarden.

1.10 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.

1.11 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Mamaplaats aangewezen bank- of girorekening. Mamaplaats heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Mamaplaats, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Mamaplaats is ontvangen.

1.12 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is gebruiker van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De gebruiker is aan Mamaplaats vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1% per maand.

1.13 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de gebruiker een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de gebruiker aan Mamaplaats verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Mamaplaats buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken.

1.14 Onverminderd de overige rechten van Mamaplaats in dit artikel, is de gebruiker jegens Mamaplaats gehouden om buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden die Mamaplaats heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

Intellectuele eigendomsrechten

1.15 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door Mamaplaats uitgegeven publicaties en andere informatieve producten, zoals de websites van Mamaplaats, berusten bij Mamaplaats. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van Mamaplaats mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Mamaplaats worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.

Overmacht

1.16 Indien naar het redelijk oordeel van Mamaplaats als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Mamaplaats zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. 1.17 Indien Mamaplaats bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Aansprakelijkheid

1.18 Mamaplaats stelt middelen ter beschikking om gebruikers met elkaar in contact te brengen. Mamaplaats is hierbij geen partij en derhalve nimmer aansprakelijk ten aanzien van enige verplichting die uit een tussen gebruikers gesloten overeenkomst voortvloeit zoals de betaling, conformiteit, levering, garantie of klachtafhandeling.

1.19 Mamaplaats is op geen enkele wijze aansprakelijk voor: a) de onbereikbaarheid van berichten op de website www.mamaplaats.nl; b) het onrechtmatig gebruik van www.mamaplaats.nl door derden. c) schade die voortvloeit uit het verlies van wachtwoord en/of gebruikersnaam door gebruiker; d) onjuistheden en/of onvolledigheden in geplaatste berichten; e) websites waarnaar www.mamaplaats.nl verwijst; f) het onrechtmatig gebruik van afbeeldingen op www.mamaplaats.nl door derden.

1.20 De gebruiker vrijwaart Mamaplaats voor aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van tekortkomingen in berichten, afgeleverde producten en/of diensten, waaronder begrepen veiligheidsgebreken in de zin van de productaansprakelijkheidswetgeving, respectievelijk als gevolg van handelen of nalaten van de gebruiker of diens hulppersoon.

1.21 Mamaplaats is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de gebruiker ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van Mamaplaats in de nakoming van de overeenkomst lijdt, indien die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mamaplaats. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade voor bedrijfsstagnatie is Mamaplaats nimmer aansprakelijk.

1.22 De totale aansprakelijkheid van Mamaplaats wegens een eventuele toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen Mamaplaats en de gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

1.23 Mamaplaats is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de gebruiker zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

Reclames

1.24 Eventuele klachten omtrent een door Mamaplaats geleverde dienst, dienen terstond door de gebruiker aan Mamaplaats schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 8 dagen na de levering zijn verstreken, kan door de gebruiker niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd.

Ontbinding en beëindiging

1.25 De gebruiker wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, en niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

1.26 Ingeval van verzuim van de gebruiker is Mamaplaats gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de gebruiker en/of het door de gebruiker eventueel aan Mamaplaats verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.

Verwerking persoonsgegevens

1.27 In het kader van de dienstverlening, uitvoering van haar activiteiten, of wanneer u anderszins contact heeft met Mamaplaats, legt Mamaplaats gegevens vast. Uw gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor de dienstverlening en voor de uitvoering van via Mamaplaats gesloten overeenkomsten. De gegevens kunnen verder na analyse worden gebruikt door Mamaplaats en in het voorkomende geval ook door haar partners en zorgvuldig geselecteerde bedrijven (derden) om u per post, telefoon, sms, e-mail en/of andere media op de hoogte te houden van interessante informatie, activiteiten, nieuws, aanbiedingen en dergelijke. Deze partners en derden hebben verklaard zich te houden aan de Code e-mail en de privacyregelgeving. Indien u geen prijs stelt op informatie over activiteiten, producten en diensten van Mamaplaats, haar partners en derden, dan kunt u uw gegevens laten blokkeren door dit kenbaar te maken op info@mamaplaats.nl.

Geschillen en toepasselijk recht

1.28 Op een met Mamaplaats gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

1.29 Alle geschillen, direct of indirect voortvloeiende uit of betrekking hebbende op deze overeenkomst worden in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde (kanton)rechter te Utrecht. Voor zover deze rechter, ingeval van een overeenkomst met een particuliere gebruiker niet relatief bevoegd is, dan is die gebruiker gerechtigd om binnen één maand nadat Mamaplaats zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.

2. Voorwaarden voor particuliere gebruiker

Aanmelden

2.1 De particuliere gebruiker dient zich via www.mamaplaats.nl aan te melden alvorens berichten geplaatst kunnen worden op www.mamaplaats.nl. De particuliere gebruiker kan na aanmelding kosteloos berichten plaatsen op de site www.mamaplaats.nl.

2.2 De particuliere gebruiker dient ervoor zorg te dragen dat de door hem verstrekte gegevens met betrekking tot de aanmelding te allen tijde volledig en naar waarheid ingevuld zijn.

2.3 Het is een particuliere gebruiker niet toegestaan zich meer dan éénmaal aan te melden.

2.4 De particuliere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het gekozen wachtwoord en de gebruikersnaam.

2.5 Indien een particuliere gebruiker akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden dient de gebruiker zich te houden aan auteursrechten. Mamaplaats is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het onrechtmatig gebruik van afbeeldingen met auteursrecht die op www.mamaplaats.nl worden gebruikt door particuliere gebruikers. De verantwoordelijkheid ligt bij de particuliere gebruiker.

Advertenties plaatsen

2.6 De particuliere gebruiker kan na aanmelding advertenties betreffende tweedehands producten plaatsen.

2.7 Het is niet toegestaan een product gelijktijdig in meerdere advertenties op www.mamaplaats.nl aan te bieden. Hieronder wordt tevens begrepen het plaatsen van producten met soortgelijke kenmerken en/of eigenschappen.

2.8 Een bod op een advertentie geldt niet als bindend. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de particuliere gebruiker en de bieder uitdrukkelijk overeenstemming bereiken.

Prijsvragen en acties

2.9 Ingeval van acties en prijsvragen geldt: a) dat voor deelname aanmelding via www.mamaplaats.nl vereist is; b) dat medewerkers van Mamaplaats en prijsvraag-adverteerders uitgesloten zijn; c) dat deelnemers meerderjarig moeten zijn; d) dat inzendingen eigendom van Mamaplaats worden; e) dat aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze; f) dat de maandelijkse winnaars worden gecommuniceerd op www.mamaplaats.nl; g) dat prijzen worden verzonden naar het bij aanmelding opgegeven adres, op voorwaarde dat dit een Nederlands (post)adres betreft; h) dat over de uitslag van prijsvragen en acties niet kan worden gecorrespondeerd; i) de aanbieder handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen, klein promotioneel kansspel.

3. Voorwaarden voor bedrijfsmatige gebruiker

3.1 De bedrijfsmatige gebruiker kan tegen betaling advertenties plaatsen.

3.2 De bedrijfsmatige gebruiker met een online winkel is zelf verantwoordelijk voor de procedure en afhandeling van een bestelling. Hieronder wordt mede, maar niet uitsluitend, de bestelprocedure, de verwerking van persoonsgegevens en de afhandeling van de bestelling, de betaling en garantie verstaan.

3.3 De bedrijfsmatige gebruiker zonder online winkel krijgt, net als de koper, van Mamaplaats een reserveringsnummer. Met behulp van dit reserveringsnummer kunnen de bedrijfsmatige gebruiker en de koper een overeenkomst sluiten. Mamaplaats is daarbij geen partij.

Mochten er klachten zijn over geplaatste content, neemt Mamaplaats deze uiterst serieus en wordt hier direct naar gehandeld. Klachten kunnen worden gemeld via mail: info@mamaplaats.nl of telefonisch: 030 295 02 00.

Algemene Voorwaarden: 2013 en eerder

Toepasselijkheid

A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Mamaplaats v.o.f. te Utrecht (verder te noemen “Mamaplaats”) te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

B. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: eenieder die gebruik maakt van de diensten van Mamaplaats; particuliere gebruiker: een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep; bedrijfsmatige gebruiker: een gebruiker handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep; berichten: door de gebruiker geplaatste tekst en/of beeldmateriaal op www.mamaplaats.nl. Hieronder worden mede begrepen advertenties en berichten op een weblog of forum.

C. Deze algemene voorwaarden bestaan uit: 1. algemene voorwaarden; 2. bijzondere voorwaarden voor particuliere gebruiker; 3. bijzondere voorwaarden voor bedrijfsmatige gebruiker. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken.

D. Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden die door de gebruiker van toepassing worden verklaard, behoudens indien Mamaplaats daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

Algemene voorwaarden

Offerte, totstandkoming en wijziging overeenkomst

1.1 Aanbiedingen en offertes door Mamaplaats, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Mamaplaats of door feitelijke uitvoering komt een overeenkomst tot stand.

1.2 Wijzigingen van de overeenkomst binden Mamaplaats slechts voor zover deze schriftelijk door Mamaplaats zijn bevestigd c.q. feitelijk door Mamaplaats zijn uitgevoerd.

1.3 Mamaplaats is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging betreft van meer dan 10%, is de gebruiker gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

1.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt.

Uitvoering van de overeenkomst

1.5 Mamaplaats zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eis van goed vakmanschap uitoefenen. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschappen.

1.6 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de berichten. Geplaatste berichten kunnen door Mamaplaats in andere publicaties worden gebruikt. Indien het bericht een advertentie betreft is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de conformiteit van de aangeboden producten en/of diensten met de inhoud van het bericht.

1.7 Het is de gebruiker verboden berichten of foto’s te plaatsen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde, de goede zeden, deze algemene voorwaarden of die inbreuk maken op rechten van derden. Daarnaast is het verboden een bericht te plaatsen dat naar het oordeel van Mamaplaats: a) beledigend, racistisch en/of discriminerend is; b) schade kan toebrengen aan derden; c) pornografisch van aard is; d) betrekking heeft op multi level marketing; e) uitsluitend een verwijzing naar een andere website betreft; f) betrekking heeft op affiliate en/of partner programma’s; g) betrekking heeft op kettingbrief en/of piramide constructies.

1.8 Mamaplaats behoudt zich het recht voor om een gebruiker die berichten plaatst die niet aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden voldoen, uit te sluiten en de berichten te wijzigen dan wel te verwijderen. Voor zover sprake is van mogelijk strafbaar handelen behoudt Mamaplaats zich tevens het recht voor aangifte te doen bij de daartoe bevoegde instantie.

Betaling

1.9 Indien en voor zover de gebruiker een bedrag verschuldigd is aan Mamaplaats gelden de volgende voorwaarden.

1.10 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.

1.11 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Mamaplaats aangewezen bank- of girorekening. Mamaplaats heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Mamaplaats, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Mamaplaats is ontvangen.

1.12 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is gebruiker van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De gebruiker is aan Mamaplaats vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1% per maand.

1.13 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de gebruiker een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de gebruiker aan Mamaplaats verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Mamaplaats buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken.

1.14 Onverminderd de overige rechten van Mamaplaats in dit artikel, is de gebruiker jegens Mamaplaats gehouden om buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden die Mamaplaats heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

Intellectuele eigendomsrechten

1.15 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door Mamaplaats uitgegeven publicaties en andere informatieve producten, zoals de websites van Mamaplaats, berusten bij Mamaplaats. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van Mamaplaats mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Mamaplaats worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.

Overmacht

1.16 Indien naar het redelijk oordeel van Mamaplaats als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Mamaplaats zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. 1.17 Indien Mamaplaats bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Aansprakelijkheid

1.18 Mamaplaats stelt middelen ter beschikking om gebruikers met elkaar in contact te brengen. Mamaplaats is hierbij geen partij en derhalve nimmer aansprakelijk ten aanzien van enige verplichting die uit een tussen gebruikers gesloten overeenkomst voortvloeit zoals de betaling, conformiteit, levering, garantie of klachtafhandeling.

1.19 Mamaplaats is op geen enkele wijze aansprakelijk voor: a) de onbereikbaarheid van berichten op de website www.mamaplaats.nl; b) het onrechtmatig gebruik van www.mamaplaats.nl door derden. c) schade die voortvloeit uit het verlies van wachtwoord en/of gebruikersnaam door gebruiker; d) onjuistheden en/of onvolledigheden in geplaatste berichten; e) websites waarnaar www.mamaplaats.nl verwijst; f) het onrechtmatig gebruik van afbeeldingen op www.mamaplaats.nl door derden.

1.20 De gebruiker vrijwaart Mamaplaats voor aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van tekortkomingen in berichten, afgeleverde producten en/of diensten, waaronder begrepen veiligheidsgebreken in de zin van de productaansprakelijkheidswetgeving, respectievelijk als gevolg van handelen of nalaten van de gebruiker of diens hulppersoon.

1.21 Mamaplaats is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de gebruiker ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van Mamaplaats in de nakoming van de overeenkomst lijdt, indien die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mamaplaats. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade voor bedrijfsstagnatie is Mamaplaats nimmer aansprakelijk.

1.22 De totale aansprakelijkheid van Mamaplaats wegens een eventuele toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen Mamaplaats en de gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

1.23 Mamaplaats is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de gebruiker zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

Reclames

1.24 Eventuele klachten omtrent een door Mamaplaats geleverde dienst, dienen terstond door de gebruiker aan Mamaplaats schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 8 dagen na de levering zijn verstreken, kan door de gebruiker niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd.

Ontbinding en beëindiging

1.25 De gebruiker wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, en niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

1.26 Ingeval van verzuim van de gebruiker is Mamaplaats gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de gebruiker en/of het door de gebruiker eventueel aan Mamaplaats verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.

Verwerking persoonsgegevens

1.27 In het kader van de dienstverlening, uitvoering van haar activiteiten, of wanneer u anderszins contact heeft met Mamaplaats, legt Mamaplaats gegevens vast. Uw gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor de dienstverlening en voor de uitvoering van via Mamaplaats gesloten overeenkomsten. De gegevens kunnen verder na analyse worden gebruikt door Mamaplaats en in het voorkomende geval ook door haar partners en zorgvuldig geselecteerde bedrijven (derden) om u per post, telefoon, sms, e-mail en/of andere media op de hoogte te houden van interessante informatie, activiteiten, nieuws, aanbiedingen en dergelijke. Deze partners en derden hebben verklaard zich te houden aan de Code e-mail en de privacyregelgeving. Indien u geen prijs stelt op informatie over activiteiten, producten en diensten van Mamaplaats, haar partners en derden, dan kunt u uw gegevens laten blokkeren door dit kenbaar te maken op info@mamaplaats.nl.

Geschillen en toepasselijk recht

1.28 Op een met Mamaplaats gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

1.29 Alle geschillen, direct of indirect voortvloeiende uit of betrekking hebbende op deze overeenkomst worden in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde (kanton)rechter te Utrecht. Voor zover deze rechter, ingeval van een overeenkomst met een particuliere gebruiker niet relatief bevoegd is, dan is die gebruiker gerechtigd om binnen één maand nadat Mamaplaats zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.

2. Voorwaarden voor particuliere gebruiker

Aanmelden

2.1 De particuliere gebruiker dient zich via www.mamaplaats.nl aan te melden alvorens berichten geplaatst kunnen worden op www.mamaplaats.nl. De particuliere gebruiker kan na aanmelding kosteloos berichten plaatsen op de site www.mamaplaats.nl.

2.2 De particuliere gebruiker dient ervoor zorg te dragen dat de door hem verstrekte gegevens met betrekking tot de aanmelding te allen tijde volledig en naar waarheid ingevuld zijn.

2.3 Het is een particuliere gebruiker niet toegestaan zich meer dan éénmaal aan te melden.

2.4 De particuliere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het gekozen wachtwoord en de gebruikersnaam.

2.5 Indien een particuliere gebruiker akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden dient de gebruiker zich te houden aan auteursrechten. Mamaplaats is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het onrechtmatig gebruik van afbeeldingen met auteursrecht die op www.mamaplaats.nl worden gebruikt door particuliere gebruikers. De verantwoordelijkheid ligt bij de particuliere gebruiker.

Advertenties plaatsen

2.6 De particuliere gebruiker kan na aanmelding advertenties betreffende tweedehands producten plaatsen.

2.7 Het is niet toegestaan een product gelijktijdig in meerdere advertenties op www.mamaplaats.nl aan te bieden. Hieronder wordt tevens begrepen het plaatsen van producten met soortgelijke kenmerken en/of eigenschappen.

2.8 Een bod op een advertentie geldt niet als bindend. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de particuliere gebruiker en de bieder uitdrukkelijk overeenstemming bereiken.

Prijsvragen en acties

2.9 Ingeval van acties en prijsvragen geldt: a) dat voor deelname aanmelding via www.mamaplaats.nl vereist is; b) dat medewerkers van Mamaplaats en prijsvraag-adverteerders uitgesloten zijn; c) dat deelnemers meerderjarig moeten zijn; d) dat inzendingen eigendom van Mamaplaats worden; e) dat aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze; f) dat de maandelijkse winnaars worden gecommuniceerd op www.mamaplaats.nl; g) dat prijzen worden verzonden naar het bij aanmelding opgegeven adres, op voorwaarde dat dit een Nederlands (post)adres betreft; h) dat over de uitslag van prijsvragen en acties niet kan worden gecorrespondeerd; i) de aanbieder handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen, klein promotioneel kansspel.

3. Voorwaarden voor bedrijfsmatige gebruiker

3.1 De bedrijfsmatige gebruiker kan tegen betaling advertenties plaatsen.

3.2 De bedrijfsmatige gebruiker met een online winkel is zelf verantwoordelijk voor de procedure en afhandeling van een bestelling. Hieronder wordt mede, maar niet uitsluitend, de bestelprocedure, de verwerking van persoonsgegevens en de afhandeling van de bestelling, de betaling en garantie verstaan.

3.3 De bedrijfsmatige gebruiker zonder online winkel krijgt, net als de koper, van Mamaplaats een reserveringsnummer. Met behulp van dit reserveringsnummer kunnen de bedrijfsmatige gebruiker en de koper een overeenkomst sluiten. Mamaplaats is daarbij geen partij.

Mochten er klachten zijn over geplaatste content, neemt Mamaplaats deze uiterst serieus en wordt hier direct naar gehandeld. Klachten kunnen worden gemeld via mail: info@mamaplaats.nl of telefonisch: 030 295 02 00.